HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.

Pentru realizarea integrală a prevederilor Strategiei reformei sistemului de asigurare cu pensii din Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova din 23 septembrie 1998 nr.141-XIV, Legii privind pensiile de aisgurări sociale  de stat nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 (Monitorul Oficial, 1998, nr.111-113, art.683) și Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 8 iulie 1999  (Monitorul Oficial, 2000, nr.1-4, art.2), Guvernul Republicii Moldova HOTĂREȘTE:

1. Se stabilește că implementarea pe etape a evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale începe de la 1 iunie 2000.

2. Se institue, începînd cu 1 iunie 2000, Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale (cu denumirea abreviată "REVIND"), gestionat de Casa Națională de Asigurări Sociale.

3. Se aprobă Regulamentul Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public al asigurărilor sociale("REVIND"), conform  anexei.

4. Fiecărui asigurat din sistemul public al asigurărilor sociale i se atribue în mod obligatoriu codul personal de asigurări sociale. Modalitatea de atribuire și structura codului personal de asigurări sociale se stabilește de către Casa Națională de Asigurări Sociale.

5. Casa Națională de Asigurări Sociale:

- va elabora și va prezenta spre aprobare în termen de trei luni Ministerului Muncii și Protecției Sociale tipizatele documentelor pentru sistemul evidenței individuale și instrucțiunile privind completarea și depunerea lor.

-va crea banca de informații a Registrului  de stat al evidenței individuale  în sistemul public de asigurări sociale și va exercita dirijarea ei curentă.

- va asigura introducerea  în sus-numitul registru a codurilor personale de asigurări sociale ale cetățenilor supuși 

- introducerea datelor cetățenilor Republicii Moldova în Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul național al asigurărilor sociale se efectueză în baza buletinului de indentitate al cetățeanului Republicii Moldova, buletinul de identitate al persoanei  fără cetățenie, fără reședință a cetățeanului străin, în baza pașaporului (ex-U.R.S.S., anul de eliberare - 1974), cu mențiunea despre înregistrare în Registrul de stat al populației , sau în baza certificatului F-9, cu mențiunea despre înregistrare și indicarea numărului de stat de identificare a persoanei fizice (IDNP) în Registrul de stat al populației.

- va asigura evideța la nivel național a realizării drepturilor și a executării obligațiilor persoanelor asigurate, în baza codurilor personale de asigurări sociale.

- anual, va elibera gratuit asiguraților  un extras de cont, în baza codului personal de asigurări sociale.

- va prezenta autorităților administrației publice centrale și locale informația din sus-numitul registru, necesară pentru analiza, dirijarea și prognozarea proceselor social-economice.

- va asigura elaborarea, introducearea pe etape, întreținerea și protecția sistemului informațional de evidență individuală a contribuțiilor (persoane fizice și juridice) și a contrubuțiilor de asigurări  sociale.

- va stabili, în comun cu autoritățile publice locale, termenele în care contribuabilii (persoane fizice și juridice) prezintă structurilor teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale informații despre cetățenii angajați, pentru înregistrarea inițială a asigurărilor și atribuirea codurilor personale de asigurări sociale în sistemul de evidență individuală, inclusiv datele vizînd evidența contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 1999.

- va desemna minicipiul Chișinău în calitate de obiect - pilot pentru crearea și implementarea sistemului informațional automatizat de evidență individuală și va elabora planul de acțiuni privind introducerea lui în această unitate teritorială.

- în termen de 10 zile va perzenta Guvernului argumentarea finanțării din contul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 a lucrărilor de instituire a Registrului  de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.

 - în termen de trei luni, în comun cu ministerele și departamentele de resort, va elabora instrucțiunile privind asigurarea interacțiunii sus - numitului registru cu registrele de evidență de sub autoritatea acestor structuri.

- în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pînă la intrarea în vigoare la 1 iulie 2000 a Legii privind sistemul public de asigurări sociale, va asigura finanțarea Centrului de calculare a pensiilor și indemnizațiilor al Ministerului  Muncii,  Protecției Sociale și Familiei din contul mijloacelor prevăzute de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2000.

[Pct.5 modificat prin Hot. Guv. nr.17 din 10.01.2002]

6. Structurile și persoanele, implicate în crearea și ținerea Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale, au următoarele obligații:

a) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe lîngă Ministerul Finanțelor va prezenta informațiile privind sumele transferate de contribuabili în bugetul aisugurărilor sociale de stat și datele referitoare la subecții radiați din evidența contribuabililor  (persoane juridice, în baza codului fiscal).

b) Departamentul Statistică și Sociologie (Centrul principal de calcul ) va prezenta informații despre subiecții luați la evidență (persoane juridice, în baza codului unic de identificare a întreprinderilor și organizațiilor).

c) Departamentul Tehnologii Informaționale va prezenta informații despre persoanele fizice incluse în Registrul de stat al populației, în baza numărului de identificare de stat al persoanei (IDNP).

d) persoanele pasibile de asigurare obligatorie, specificate în art.4, alin.5) - 7) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale, vor depune în mod obligatoriu cererea de înregistrare și atribuire a codului personal de asigurari sociale la Casa Națională de Asigurări Sociale și declarația de asigurare la structurile ei teritoriale, în raza cărora se află sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului (la încadrarea în situațiile respective).

e) angajatorii   la  care lucrează asigurații și instituțiile,  care efectuează plata indemnizațiilor de șomaj din fondul de șomaj, depun lunar (sau în termenile stabilite de Legea privind sistemul public de asigurări sociale) declarația privind evidența nominală a asiguraților în structurile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, în raza cărora se află sediul angajatorului sau domiciluil aiguraților.

[Pct.6 modificat prin Hot. Guv. nr. 17 din 10.01.2002]

7. Ministerele, departamentele, autoritățile administrației publice locale și angajatorii vor susține activitatea Casei Naționale de Asigurări  Sociale și a structurilor ei teritoriale privind crearea Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.